Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

 

Warunki dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników


Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

I. PODSTAWA PRAWNA:

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo Oświatowe -art. 122 ustawy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.);

2.Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 708);

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010 r. Nr 244, poz. 1626 z poźn. zm.);

4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2010 z późn. zm.);

5.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010 r. Nr 53, poz.311 z późn. zm.);

6.Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z dnia 24 grudnia 2013 r., str. 1);
 

II. PIERWSZY KROK PRACODAWCY DO OTRZYMANIA DOFINANSOWANIA – ZAWARCIE UMOWY Z MŁODOCIANYM PRACOWNIKIEM.

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie miasta i gminy Sępólno Krajeńskie, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Sępólna Krajeńskiego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Druk zgłoszenia zawarcia umowy o pracę z młodocianym pracownikiem znajduje się w załącznikach do pobrania.


III. WYSOKOŚĆ KWOTY DOFINANSOWANIA

1. W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy, z tym że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy, kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia – 8.081,00 zł

2. W przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy – 254,00 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

3. W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe – 10.000,00 zł

PROGNOZA ZAWODÓW – WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA DO 10 000 ZŁ

Prognoza zawodów będzie obowiązywała w przypadku umów zawartych od 1 września 2019 roku. Celem prognozy jest dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.

Wnioski (kompletne) składane przez pracodawców na podstawie ww. umów po zakończonym przygotowaniu zawodowym będą dofinansowane do kwoty 10 000 zł wyłącznie dla zawodów, które zostaną ujęte w prognozie obowiązującej na rok, w którym została zawarta umowa z młodocianym pracownikiem.

WARUNKIEM OTRZYMANIA WYŻSZEJ KWOTY DOFINANSOWANIA JEST ZATEM WSKAZANIE ZAWODU W PROGNOZIE PUBLIKOWANEJ CO ROKU W MONITORZE POLSKIM.

IV. WALORYZACJA DOFINANSOWANIA

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

 
V. POMOC DE MINIMIS

W związku z art. 122 ust. 11 ustawy Prawo oświatowe ( Dz.U.  z 2019, poz. 1148 z późn. zm.) dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia  Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).


VI. WARUNKI PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA

Zgodnie z art. 122 ust. 1  ustawy Prawo oświatowe dofinansowanie kosztów kształcenia przysługiwać będzie pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego jeżeli:
1) pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych określone w przepisach w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

2) młodociany pracownik ukończył naukę zawodu i zdał:
a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy będącego rzemieślnikiem - egzamin czeladniczy zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267),

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u pracodawcy niebędącego rzemieślnikiem - egzamin zawodowy;

3) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami, o których mowa w pkt 1. 

KWALIFIKACJE ZAWODOWE I PEDAGOGICZNE INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU
INSTRUKTORZY PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODU MUSZĄ POSIADAĆ:

1) ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonym w załączniku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019 r. poz. 391), i zatwierdzony przez kuratora oświaty lub

2) ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, lub

3) ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, lub

4) w przypadku praktycznej nauki zawodu odbywanej na statku morskim lub śródlądowym - ukończone szkolenie dydaktyczne dla instruktora, potwierdzone świadectwem przeszkolenia dydaktycznego dla instruktora wydanym przez dyrektora urzędu morskiego, lub

5) przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub

6) kwalifikacje wymagane od nauczycieli praktycznej nauki zawodu, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245).

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1-5, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy spełniają co najmniej jedno z wymagań określonych w ust. 3 pkt 1-5, posiadają ponadto:

1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz

a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub

b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub

2) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz

a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub

b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub

c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub

3) dyplom ukończenia studiów:

a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub

5) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

WARUNEK ZDANIA PRZEZ MŁODOCIANEGO PRACOWNIKA EGZAMINU – STATUS PRACODAWCY A WŁAŚCIWY EGZAMIN
O dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianego pracownika decyduje zdanie egzaminu przez młodocianego przed właściwą komisją egzaminacyjną zgodnie z poniższymi przepisami.

Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu/przyuczenie do wyk.  określonej pracy i zdał:

a) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u PRACODAWCY BĘDĄCEGO RZEMIEŚLNIKIEM - EGZAMIN CZELADNICZY zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiośle (Dz. U. z 2018 r. poz. 1267) – egzamin przeprowadza IZBA RZEMIEŚLNICZA/CECH;

b) w przypadku młodocianego zatrudnionego w celu przygotowania zawodowego u PRACODAWCY NIEBĘDĄCEGO RZEMIEŚLNIKIEM - EGZAMIN ZAWODOWY – egzamin przeprowadza OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA;

c) młodociany pracownik ukończył przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie z przepisami.
Podstawa prawna ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148).

Pracodawca - RZEMIEŚLNIK to:

1) Osoba fizyczna, która wykonuje działalność gospodarczą, z wykorzystaniem swoich zawodowych kwalifikacji i pracy własnej, w imieniu własnym i na własny rachunek - jeżeli jest ona mikroprzedsiębiorcą, małym przedsiębiorcą albo średnim przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, lub

2) Osoby fizyczne - wspólnicy SPÓŁKI CYWILNEJ w zakresie wykonywanej przez nich wspólnie działalności gospodarczej - jeżeli spełniają oni indywidualnie i łącznie warunki określone w pkt 1,

a ponadto posiada kwalifikacje wymagane do przeprowadzenia przygotowania zawodowego – kształci młodocianego pracownika, który,

ZDAJE EGZAMIN CZELADNICZY W IZBIE RZEMIEŚLNICZEJ/CECHU.

Pracodawca NIE JEST RZEMIEŚLNIKIEM w przypadku kiedy, zatrudnia osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo zatrudnia osobę, która jest instruktorem i posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych. Wówczas kształci młodocianego pracownika, który ZDAJE EGZAMIN ZAWODOWY PRZED OKRĘGOWĄ KOMISJĄ EGZAMINACYJNĄ.

O dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianego pracownika decyduje zdanie egzaminu przez młodocianego przed właściwą komisją egzaminacyjną, zgodnie z ww. przepisami.
W przypadku innych konfiruracji niż ww. nastąpi odmowa przyznania dofinansowania kształcenia pracownika młodocianego.


VII. TRYB SKŁADANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE

1. Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania  przez młodocianego pracownika egzaminu o którym mowa w art.122 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.  Prawo oświatowe (art. 122 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo  oświatowe)

2. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty potwierdzone za zgodność z oryginałem:

1) kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy;

2) kopię dokumentu (np. umowy o pracę) potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej przygotowanie zawodowe młodocianego pracownika w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy;

3) kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego,

4) kopię odpowiednio dyplomu, certyfikatu lub świadectwa, potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, albo zaświadczenie potwierdzające, zdanie tego egzaminu,

5) kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres przygotowania zawodowego w przypadku zmiany umowy (np. umowy o pracę i świadectwa pracy wydane przez poprzedniego pracodawcę);

6) kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika;

7) aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (https://prod.ceidg.gov.pl) lub wypis z Krajowego Rejestru Sądowego w zależności od formy prowadzonej działalności przez pracodawcę;

8) kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek;

9) kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie (zgodnie ze wzorem) o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, lub oświadczenie (zgodnie ze wzorem) o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

10) wypełniony formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 października 2014 r zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis – Dz. U. z 2014 r, poz. 1543),

12) w przypadku składania wniosku przez pełnomocnika należy dołączyć pełnomocnictwo,


VIII. FORMA PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA:

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.


IX. OPŁATY:

Nie pobiera się opłat.


X. TERMIN REALIZACJI WNIOSKU:
Zgodnie z art. 35 §3 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksem postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.). – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.


XI. TRYB ODWOŁAWCZY:

Istnieje możliwość odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy za pośrednictwem Burmistrza Sępólna Krajeńskiego w terminie  14 dni od daty otrzymania decyzji.
 

XII. MIEJSCE ZŁOŻENIA WNIOSKU:

Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim, - Zakład Obsługi Oświaty Samorządowej w Sępólnie Krajeńskim.

Załączniki do pobrania:

PDFZawiadmomienie o zawarciu umowy.pdf (261,65KB)

DOCWniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.doc (57,00KB)

DOCOświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis.doc (47,00KB)

PDFOświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.pdf (111,41KB)

ODSFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.ods (38,80KB)

 

 

Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej Znak projektu Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, znak Fundusze Europejskie, znak barw Rzeczypospolitej Polskiej, znak Województwa Kujawsko-Pomorskiego, znak Unii Europejskiej

„Rozbudowa i modernizacja Systemu Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego” realizowana w ramach Projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0", współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 i ze środków budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego